top of page
MOODZfotografie-hoge-resolutie-031.jpg

Privacy Policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. By Acte houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als By Acte zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door By Acte verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 • Afleveren van pakketten of geschenken vanuit het keuzeconcept huis-aan-huis

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan By Acte de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door By Acte opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door By Acte verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief genaamd E-ZINE ;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan By Acte de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door By Acte opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerde worden door By Acte verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan By Acte de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door By Acte opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als prospect en/of geïnteresseerde.

 

Online privacy policy

 

Social media

By Acte maakt gebruik van Social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends, producten en om u te inspireren op het gebied van aandacht en geschenken. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Aan het gebruik van Social media zijn geen voorwaarden vanuit By Acte verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het Social media platform.

 

Contact met By Acte via Social media

Als u via Social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikking hebben.

 

Advertenties op Social media

By Acte maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van Social media platforms. We tonen u advertenties op basis van de gegevens die het Social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u ons volgt, geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp of dat u in een bepaalde regio woont. Welke gegevens Social media platforms van u verzamelen, heeft By Acte geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het Social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw Social media profiel. Deze gegevens worden niet bij By Acte opgeslagen.

 

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. Deze website maakt gebruik van 2 verschillende soorten “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst).

 

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. 

 

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website komt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Het gebruik van deze analytische cookies hebben geen impact op uw privacy, daarom is hier geen toestemming voor nodig.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 31 augustus 2018. In lijn daarmee hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. Wij laten uw IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics.

Naast het weigeren van cookies kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on installeren. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Installeer Google Analytics Opt-Out Add-On.

 

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Het uitvoeren van onze dienst, in dit geval het aanbieden van een geschenk op huisadres

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

By Acte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens By Acte van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Onze websites zijn beveiligd en te herkennen aan het groene slotje (HTTPS).

 • Waar mogelijk is antivirus en antimalware software geïnstalleerd en actief. 

 • Er is een procedure ingesteld om applicaties up-to-date te houden. 

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Er geldt een retentiebeleid waarin de bewaartermijnen van (Persoons)gegevens zijn opgenomen. Waar mogelijk is het verwijderen van (Persoons)gegevens geautomatiseerd.

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en/of feedback

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met

ons op!

bottom of page